B E M U N D I P 2 0 2 1

PROFILE BEM UNDIP 2020

Kabinet Pemrakarsa Mahakarya

“Karyakan Rasa, Karsakan Karya”